Chia sẻ từ học viên

ĐẶNG NGUYỄN DUY KHANG

Motion graphic designer

chia sẻ từ học viên

BÙI TRUNG HIẾU

Artist Leader

chia sẻ từ học viên

PHAN VĨNH PHÚC

Developer

chia sẻ từ học viên

LÊ THÀNH PHÁT

Legal specialist

chia sẻ từ học viên

LƯU KHẢI LÂM

Motion graphics designer

PHẠM THỊ HỒNG ĐÀO

Chief accountant & HR

MR. BENSON

Sales manager

Chia sẻ từ học viên

NGUYỄN QUANG TRUNG

Giám đốc kinh doanh sỉ