AXCELA VIETNAM

HAIR là danh từ đếm được hay không đếm được?

12/03/2020

___ENGLISH TIPS___

Người Việt hat nói ‘một mái tóc’ nên khi cần mô tả tóc, mình hay nói như sau:

E.g: She has a long black hair.
(Cô ấy có một mái tóc đen dài.)

Có điều trong tiếng Anh, và trong trường hợp mô tả ‘mái tóc’, thì danh từ ‘hair’ đợc dùng ở dạng danh từ không đếm được. Do đó, câu đúng sẽ là: She has long black hair. (không có ‘a’)

‘hair’ được dùng ở dạng danh từ đếm được khi có nghĩa là ‘sợi tóc’.

E.g. I already have a few gray hairs.
(Tôi có vài sợi tóc bạc rồi.)

E.g.: I found a hair in my soup.
(Tôi phát hiện có một sợi tóc trong chén súp của mình.)

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí