“NEWS”, NOT “A NEWS”

07/05/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Giáo viên chia sẻ có nhiều bạn dùng chưa chính xác từ ‘news’ (tin tức) khi nói và viết. Cụ thể các bạn hay thêm ‘a’ vào. Ví dụ như: ‘I have a good news for you.’ (Ý của bạn là ‘Tôi có một tin tốt cho bạn.’). Tuy nhiên, trong tiếng Angh, ‘news’ là danh từ không đếm được. Nên các bạn có thể dùng như các ví dụ sau:
E.g.: We’ve got some good news for you. You ‘re promoted.
(Tôi có tin tốt cho anh. Anh được thăng chức.)

E.g.: Have you had any news of Patrick?
(Anh có tin tức gì của Patrick không?)
E.g.: No news is good news.
(Không có tin gì nghĩa là tin tốt.)

E.g.2. We’ve had no news of them since they left for Australia.
(Chúng tôi không có tin tức gì về họ từ khi họ đi Úc.)

E.g.: Do you want the good news or the bad news first?
(Bạn muốn biết tin tốt trước hay tin xấu trước?)
—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.