PROject or proJECT

monamedia
monamedia 29/02/2024

___ENGLISH TIPS___

Theo thống kê, từ ‘project’ là một trong những từ xuất hiện nhiều trong giao tiếp văn phòng, nói hoặc viết tại các công ty đa quốc gia ở Việt Nam. Trong đa số các tình huống khi nói, mọi người phát âm từ này là proJECT (/prəˈdʒekt/) – nhấn âm thứ hai. Tuy nhiên, khi đóng vai trò là động từ trong câu từ này sẽ được đọc khác (nhấn âm khác) với khi là danh từ.

proJECT /prəˈdʒekt/ (động từ) – nhấn âm thứ hai với nghĩa là ‘dự đoán’ như trong câu:

E.g.: Prices are projected to increase in the next 2 months.
(Giá cả dự kiến sẽ tăng trong 2 tháng tới).

hoặc ‘chiếu lên’ như trong câu:

E.g.: The team tried projecting the maps with two different projectors onto the same screen.
(Đội đã cố gắng chiếu bản đồ lên cùng một màn chiếu bằng 2 máy chiếu khác nhau.)

Đi cùng nghĩa này, chúng ta có projector /prəˈdʒek.tər/ (danh từ – máy chiếu).

Trong khi đó, PROject /ˈprɒdʒ.ekt/ (danh từ) – nhấn âm thứ nhất có nghĩa là dự án.

E.g.: Let’s discuss the project.
(Hãy thảo luận về dự án này.)

E.g: The project was more or less a success.
(Dự án này ít nhiều gì cũng là một thành công.)

Import, export, conduct, progress, record … là những trường hợp tương tự.

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form