AXCELA VIETNAM

PROject or proJECT

26/04/2020

___ENGLISH TIPS___

Theo thống kê, từ ‘project’ là một trong những từ xuất hiện nhiều trong giao tiếp văn phòng, nói hoặc viết tại các công ty đa quốc gia ở Việt Nam. Trong đa số các tình huống khi nói, mọi người phát âm từ này là proJECT (/prəˈdʒekt/) – nhấn âm thứ hai. Tuy nhiên, khi đóng vai trò là động từ trong câu từ này sẽ được đọc khác (nhấn âm khác) với khi là danh từ.

proJECT /prəˈdʒekt/ (động từ) - nhấn âm thứ hai với nghĩa là ‘dự đoán’ như trong câu:

E.g.: Prices are projected to increase in the next 2 months.
(Giá cả dự kiến sẽ tăng trong 2 tháng tới).

hoặc ‘chiếu lên’ như trong câu:

E.g.: The team tried projecting the maps with two different projectors onto the same screen.
(Đội đã cố gắng chiếu bản đồ lên cùng một màn chiếu bằng 2 máy chiếu khác nhau.)

Đi cùng nghĩa này, chúng ta có projector /prəˈdʒek.tər/ (danh từ - máy chiếu).

Trong khi đó, PROject /ˈprɒdʒ.ekt/ (danh từ) - nhấn âm thứ nhất có nghĩa là dự án.

E.g.: Let's discuss the project.
(Hãy thảo luận về dự án này.)

E.g: The project was more or less a success.
(Dự án này ít nhiều gì cũng là một thành công.)

Import, export, conduct, progress, record ... là những trường hợp tương tự.

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí