5. “LOSE FACE” & “SAVE FACE”

08/06/2020 • Nam

Có những từ nghe tưởng đâu là do người Việt mình tự sáng tác. Nhưng thực ra là được ‘nhập cư’ hợp pháp vào tiếng Anh đàng hoàng. ‘Long time no see’ (lâu rồi không gặp) là một ví dụ. Hai từ bên dưới đây là những ví dụ khác.

E.g.: My friends said I was causing them to lose face.
(Bạn bè tôi nói tôi làm cho họ mất mặt.)

E.g. Both companies are denying responsibility for the crisis, as neither wants to lose face.
(Cả 2 công ty đều từ chối trách nhiện trong cuộc khủng hoảng vì không bên nào muốn mất mặt.)

‘Lose face’ được bắt đầu sử dụng trong các văn bản dịch từ tài liệu Trung Hoa sang tiếng Anh vào năm 1876. Và đến năm 1899 thì ‘anh em’ của từ này là ‘save face’ cũng bắt đầu được sử dụng với nghĩa ngược lại với lose face là ‘giữ thể diện’.

E.g.: They are searching for a political solution, a way to save face.
(Họ đang tìm kiếm một giải pháp chính trị như một cách giữ thể diện.)

Vậy mọi người cứ tự nhiên sử dụng hai từ này mà không sợ sai nhé.
—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.