“EVERYBODY”

30/05/2020 • Nam

Everybody/ Everyone có nghĩa là mọi người, tức là ám chỉ nhiều người nên mọi người hay chia động từ cho ngôi ‘số nhiều’ với từ này. Ví dụ, ‘Everybody are happy.’ (Mọi người ai cũng vui.)

Thực tế đi kèm với nó phải là động từ chia ở ngôi số ít – do đó câu đúng là ‘Everybody is happy.’ Vài ví dụ khác:

E.g.: Everybody likes him.
(Mọi người ai cũng thích anh ấy.)

E.g.: Everybody is aware of the hazards of smoking.
(Mọi người đều biết nguy cơ của việc hút thuốc.)

Để cho dễ nhớ, ‘everybody’ là họ hàng với cho ‘somebody’ (người nào đó), ‘anybody’ (bất kỳ ai), ‘nobody’ (không ai) nên tất cả dùng là động từ chia ở ngôi số ít.
—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.