AXCELA VIETNAM

"GO / GET OFF (THE) TRACK "

01/06/2020

Trong các buổi họp, có những tình huống ‘lạc đề’, nội dung trao đổi lệch ra khỏi mục tiêu của buổi họp. Trong những tình huống này, bạn có thể dùng "go off (the) track" hay “get off (the) track”. Nghĩa đen, từ này là có nghĩa là sai đường, lạc khỏi đường chính. E.g.: Don’t go off track. There are some dangerous areas in this city. (Đừng đi lạc nhé. Thành phố này có vài khu vực nguy hiểm). Nghĩa bóng của cụm từ này cũng là ‘lạc đường’ nhưng trong các tình huống như sau: E.g.: I think we're getting off the track here - we're supposed to be discussing our advertising campaign. (Tôi nghĩ chúng ta đang ‘lạc đường/ lạc đề’ ở đây mất rồi – lẽ ra chúng ta phải trao đổi về chiến lược quảng cáo.) E.g.: We wanted to have product released by the early sping, but we got off track with a number of technical issues. (Chúng ta muốn đưa ra sản phẩm đầu xuân, nhưng chúng ta lại lạc đường vì những vấn đề kỹ thuật.) --------------------------------------------------- TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA. HOTLINE: 028 3820 8479 Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.
zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí