AXCELA VIETNAM

I'VE GOTTA GO!

26/05/2020

___ENGLISH TIPS___

Bạn đang ở cùng nhóm bạn/ đồng nghiệp/ khách hàng và đến lúc bạn phải về. Bạn sẽ nói gì? (À bằng tiếng Anh nhé.) Nhiều bạn hay có thói quen nói ‘I’m sorry/ I’m busy. Goodbye.’ Hoặc tìm cách giải thích a,b,c,d,… vì sao bạn phải đi. Hãy thử dùng cách nói đơn giản sau của người bản xứ nhé. Đó là ‘I’ve gotta go.’. Câu này là viết ngắn gọn của ‘I have got to go’/ ‘I have to go.’.

E.g.: Oh, I've gotta go now. Catch up later.
(Ồ, tôi phải đi rồi. Gặp sau nha.)

E.g: I've gotta go. It's really nice meeting you.
(Tôi phải đi rồi. Rất vui được gặp bạn.)

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí