Mượn hay cho mượn đều là ‘borrow’?

14/03/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Có những bạn quen với từ ‘borrow’ trong tiếng Anh nên dùng từ này trong tất cả các tình huống về ‘mượn đồ đạc/ mượn tiền’, kể cả khi bạn là người mượn hay là người cho mượn.

Thực tế, trong tiếng Anh, có 2 động từ riêng biệt. ‘lend’ là cho mượn. Chủ thể của động từ ‘lend’ đóng vai trò là ‘chủ nợ’:

E.g.: Here’s the book I said I’d lend you.
(Đây là quyển sách mà tôi nói cho bạn mượn.)

E.g.: If you need a coat I can lend you one/lend one to you.
(Nếu bạn cần áo khoác, tôi có thể cho bạn mượn một cái.)

…và ‘borrow’ là mượn, chủ thể của ‘borrow’ đóng vai trò là ‘con nợ’.

E.g.: Before you can borrow books, you must join the library.
(Trước khi mượn sách, bạn phải là thành viên của thư viện.)

E.g.: She used to borrow money and not bother to pay it back.
(Lúc trước cô ấy hay mượn tiền và không có ý định trả lại.)

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.