CÁCH DIỄN ĐẠT “TOÀN CẢNH” TRONG TIẾNG ANH

16/04/2020 • Nam

‘The big picture’ có thể là từ khá quen thuộc trong giao tiếp thuơng mại với ý nghĩa là toàn cảnh, tổng quá của một vấn đề, không phải là vấn đề chi tiết. Tuy nhiên, vẫn có nhiều anh chị chưa dùng chính xác từ này hoặc chưa dùng từ này một cách đa dạng.
Quang trọng nhất là luôn có ‘THE’, tức là ‘the big picture’. Động từ đi cùng khá phong phú như ‘get’, ‘have’, ‘focus on’, take a look at’…

E.g.: You need to focus on the big picture here, and stop getting bogged down in the day-to-day operations.
(Anh cần tập trung vào bức tranh toàn cảnh, và đừng để tiếp tục sa lầy vào những việc xảy ra hàng ngày.)

E.g.: Right now forget the details and take a look at the big picture.
(Bây giờ thì hãy quên các chi tiết và cùng nhìn vào toàn cảnh.)

Ngoài ra, những cụm từ khá hay khác như ‘sight of the big picture’, ‘the bigger picture’:

E.g.: We all have all specific tasks to do, but our leader makes sure we don’t lose sight of the big picture.
(Tất cả chúng ta đều có những nhiệm vụ cụ thể, nhưng người lãnh đạo đảm bảo rằng chúng ta không mất tầm nhìn toàn cảnh.)

E.g.: Instead of focusing on details, Stephens was looking at the bigger picture.
(Thay vì tập trung vào chi tiết, Stephens nhìn vào vấn đề tổng quát hơn.)

—————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.